Clubreglement TKWerchter

Doelstelling

Kwalitatief hoogstaand turnen aanbieden aan kinderen vanaf 4 jaar en aan volwassenen, aan een betaalbare prijs voor iedereen.  Er dient gestreefd te worden naar een evenwicht tussen enerzijds recreatief turnen en competitieturnen. Het recreatief turnen wordt aangeboden aan kleuters en aan alle jongens en meisjes.  De gymnasten worden per leeftijdscategorie onderverdeeld.  Verder is er ook showdance voor kinderen en jongvolwassenen, figuurtraining en conditieturnen.  De gymnasten kunnen uitgenodigd worden om deel te nemen aan de trainingen van de beloften of de competitieploegen.  Deze gymnasten verbinden er zich dan toe om, op vraag van de trainers, deel te nemen aan wedstrijden.  De wedstrijddiscipline van de club is acrogym.

Hoe komt een reglement tot stand in TKW?

Een reglement wordt opgesteld door het bestuur en goedgekeurd met een meerderheid van stemmen.  Laatste aanpassingen: 13 mei 2011

 

 

Suggesties, klachten en opmerkingen

Deze worden, eventueel schriftelijk, meegedeeld aan het bestuur.  Ze worden besproken tijdens de eerstvolgende  bestuursvergadering.  Veranderingen aan het reglement gebeuren na stemming over een voorstel.  Bovendien moet minstens de helft van de bestuursleden aanwezig zijn.  Er is een meerderheid aan stemmen nodig opdat een nieuw reglement kan toegevoegd worden aan de op dat ogenblik geldende tekst.  Indien dit resulteert in veranderingen aan dit reglement, wordt dit meegedeeld aan wie dit agendapunt aanbracht, en/of aan alle gymnasten en/of aan de betrokken groep

Het bestuur

Het bestuur heeft een voorzit(s)ter, een schatbewaarder, een secretaris, minstens een afgevaardigde van de trainers en toegevoegde leden.

Kandidaat bestuursleden maken hun kandidatuur over aan een bestuurslid.  Deze kandidatuur wordt besproken op de eerstvolgende bestuursvergadering.  Indien de meerderheid van de bestuursleden akkoord gaat met deze kandidatuur, krijgt de betrokkene een uitnodiging voor de eerstvolgende bestuursvergadering

Het bestuur van de TKW bestaat op 1 september 2009 uit 7 leden.  Het bestuur vergadert minstens 1 keer per 2 maanden.  De vergadering wordt bijeengeroepen door de voorzit(st)er en gehouden op basis van een vooraf vastgelegde agenda.

Minstens 1 bestuurslid neemt deel aan de trainersvergaderingen

De taken van het bestuur zijn: het sturen van de club; het beheren van de gelden; organisatie van de turnshow en het vastleggen van de lidgelden.  Het bestuur bestuurt de club zoals een goede huisvader

Algemeenheden

Men is lid van TKW zodra het inschrijvingsformulier volledig werd ingevuld en gehandtekend afgegeven en het lidgeld werd betaald.

Moedwillige beschadigingen aan het materiaal worden bestraft met uitsluiting of schorsing.  De kosten kunnen teruggevorderd worden van de gymnast.

Wanneer er zich ernstige overtredingen voordoen, worden de gymnast, en bij minderjarigheid tevens de ouders, uitgenodigd op een bestuursvergadering en wordt dit besproken.

De kleedkamer en de turnzaal moeten net achtergelaten worden.

Aan ouders en sympathisanten wordt gevraagd om tijdens de trainingen niet in de turnzaal te blijven.  Uitzonderingen gelden evenwel voor competitiegroepen, maar dan in samenspraak met trainers en bestuur.  Mocht dit een probleem scheppen, dan kan deze beslissing ten allen tijden herroepen worden door het bestuur.

Extra inkomsten van een bepaalde groep worden overgemaakt aan de club.  Het bestuur kan beslissen om deze gelden voor dezelfde groep aan te wenden.

Alle verschillende disciplines hebben een vertegenwoordiger in het bestuur.  De namen + telefoonnummers worden bekend gemaakt bij het begin van het seizoen.  U vindt deze lijst als bijlage bij dit reglement.  Alle leden van een bepaalde discipline kunnen met opmerkingen of suggesties terecht bij deze vertegenwoordig(st)er, bij de train(st)ers of rechtstreeks bij een bestuurslid.

Om te turnen draagt men geschikte kledij.  Het is niet toegelaten om juwelen te dragen, en dit om kwetsuren te vermijden.

De turnkring heeft een club turnpak en clubtraining, die het logo en eventueel de sponsor van de turnkring vermeldt.  Er mag geen eigen sponsor op de clubtraining of clubturnpak aangebracht worden . Dit mag wel op de eigen turnpakken maar conform volgens het FIG reglement .

Lidgelden

De lidgelden worden aan het begin van het seizoen vastgelegd. De lidgelden omvatten de inschrijving in de club, het lidmaatschap van de gymfederatie, verzekering voor de gymnast tijdens de ingeschreven trainingsuren en verzekering van de gymnast voor activiteiten door de club georganizeerd. Lidgelden zijn niet terugvorderbaar indien de gymnast tijdens het seizoen zijn activiteiten staakt. Voor gymnasten die later op het seizoen willen starten is er een specifiek inschrijvingsgeld vanaf 1 januari en na de paasvakantie.

 

Recreatief turnen

Iedereen kan inschrijven in de disciplines van het recreatieve turnen, zolang de leeftijd overeenkomt met de aanduiding in de lijst

Geselecteerde groepen

Enkel wie uitgenodigd werd om deel te nemen aan een geselecteerde groep kan inschrijven voor deze disciplines.  De selecties gebeuren door een afvaardiging van de trainers, aangeduid tijdens een trainersvergadering.  

De selecties gebeuren in april, mei of juni en worden definitief op een selectie trainersvergadering in augustus.  Wie later op het jaar de club vervoegt, kan rechtstreeks contact opnemen met de hoofdtrainer voor een verkennend gesprek  

Problemen betreffende de selecties kunnen gemeld worden aan de groepsverantwoordelijke of aan het bestuur

Deelname aan competitie veronderstelt dat ook het reglement van de GymFed wordt nagekomen.

Leden van competitiegroepen worden verondersteld om zich gedurende minstens 1 jaar te engageren voor wedstrijden, behoudens overmacht

Afwezigheid op competitiewedstrijden kan enkel mits doktersattest (dat dateert van de dagen ervoor of de dag zelf) of indien minstens 4 weken op voorhand met de trainer en/of hoofdtrainer besproken.  Indien de gymnast afhaakt, zonder verwittigen, zodat men geen vervangers kan vinden en het inschrijvingsgeld niet meer kan teruggevorderd worden, wordt het inschrijvingsgeld en de boete teruggevorderd van de gymnast.  Na 2 dergelijke sancties geldt uitsluiting.  Straffen worden enkel opgelegd door het bestuur.

De wedstrijdgymnasten moeten minstens 80% van de trainingen aanwezig zijn (behalve in examenperiodes) en afwezigheden moeten vooraf aan alle trainers gemeld worden. Bij regelmatige afwezigheid op trainingen of wedstrijden kunnen sancties genomen worden (uitgezonderd examenperiodes of indien afgesproken met de trainers).

Het is ten strengste verboden om doping te gebruiken.  Indien U medicatie dient te nemen moet U de arts verwittigen over deelname aan competitie.  Er bestaan voldoende geneesmiddelen op de markt die geen verboden bestanddelen bevatten.  Indien U vragen hieromtrent hebt, moet U zich wenden tot de hoofdtrainer. De lijst met verboden geneesmiddelen vindt U op de dopinglijn.

Sponsoring

Sponsors maken een overeenkomst met het bestuur.

We onderscheiden ‘sympathisanten’ en ‘sponsors’.

Een gymnast kan ook een individuele sponsor hebben.  De overeenkomst met de sponsor mag noch het GymFed reglement noch dit reglement doorkruisen.  De kledij die gedragen wordt tijdens de wedstrijden moet conform dit reglement en  het GymFed reglement zijn.  Eventuele boetes zijn zelf te betalen door de gymnast.

Oproep aan ex-wedstrijdgymnasten en geïnteresseerden

Om te kunnen deelnemen aan wedstrijden, moet onze club beschikken over voldoende juryleden.  Hiertoe moet men een getuigschrift kunnen voorleggen dat U kan halen na het volgen van een cursus en het uitvoeren van een praktische stage.  We vragen aan geïnteresseerden en ex-wedstrijdgymnasten  om contact op te nemen met de hoofdtrainer of een bestuurslid.

 

Wat te doen bij een ongeval?

Een ongeval tijdens een activiteit georganiseerd door de turnclub moet onmiddellijk gemeld worden aan de train(st)er.  Je vult een ongevalformulier in dat je kan verkrijgen bij de trainer.  De keerzijde van dit document moet door een arts ingevuld worden.  De secretaris van de club moet het ingevulde formulier binnen de 8 dagen kunnen overmaken. TKW is aangesloten bij de Gymnastiek Federatie Vlaanderen (GymFed) en alle actieve en passieve leden zijn ook verzekerd via de verzekeringspolis van de GymFed. Vanaf 1 september 2006 heeft de club beslist voor al z'n leden de verhoogde verzekeringspolis te nemen.

Aanspreekpunt Integriteit

Voor eventuele (anonieme) meldingen, klachten of informatie met betrekking tot de ethiek en de integriteit tussen trainers, gymnasten of bestuur kan u terecht bij ons aanspreekpunt integriteit (API): Marie-Louise Op De Beeck (wiskeopdebeeck@skynet.be) of 0499 36 47 68. Zij zal deze informatie in alle discretie verwerken en eventuele acties verder met jullie
en/of (in geval van anonieme klachten) met het bestuur verder opnemen.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer